Cymdeithas Hanes Resolfen History Society

A web log for the Resolven History Society which publishes articles and stories related to Resolven and the immediate surroundings.

Monday, November 23, 2009

O! Ganu BendigedigBu’r Eisteddfod Genedlaethol yn yr ardal hon ddwywaith yn ystod y ganrif ddiwethaf, sef yng Nghastell-nedd yn 1934 ac ym Mhentreclwyda yn 1994. Un o’r atgofion melysaf sydd gen i o’r wythnos ddifyr honno yn 1994, oedd y Gymanfa Ganu dan arweinyddiaeth Alun Tregelles Williams. Erys yr atgofion am ganu grymus y noswaith honno ( Nos Sul olaf yr Eisteddfod, nid y cyntaf fel heddiw) yn y cof am byth. Mae copi o glawr rhaglen 1994 uchod, ond beth sydd o ddiddordeb i ni fel cymdeithas hanes ydy’r rhagair a ysgrifennwyd gan ein Llywydd, Mr Phylip Jones, sef Cadeirydd Pwyllor Cerdd yr Eisteddfod honno.

RHAGAIR

Ffrwyth llafur caled mudiad y tonic sol-ffa a’r ysgol gân yw’r canu cynulleidfaol pedwar llais a gysylltir â Chymru. Dysgwyd gwerin i ddarllen cerddoriaeth lleisiol, a daeth canu mewn cynghanedd yn beth digon naturiol.

Magwyd cerddorion a gyfrannodd yn fawr i ganiadaeth y cysegr yn yr ardal hon. Ystyrid David Evans a T.Hopkin Evans ymhlith arweinyddion mwyaf y gymanfa ganu yng Nghymru yn eu dydd.

Ysywaeth daeth tro ar fyd. Peidiodd y llafur mewn ysgol gân, a’r gweithgarwch i berffeithio moliant Seion. Daeth dirywiad yn y canu pedwar llais yn ein capeli. Yr ydym yn gollwng gafael ar un o drysorau ein cendl heb wneud dim. Oherwydd hyn, rhaid oedd hepgor tonau da gan gerddorion lleol o gymanfa fel hon.

Serch hynny i gyd, y mae arlwy dda wedi ei pharatoi ac mae gan y rhan fwyaf o’r emynau neu tonau gysylltiadau lleol.

Hyderaf y bydd arddeliad yn y canu, a bendith i’r sawl “ a ganant â ysbryd ac a’r deall hefyd”.

Cyflwynwn y gymanfa i’r Hwn biau’r mawl.PHYLIP JONES

Cadeirydd y Pwyllgor Cerdd.

Da felly yw nodi bod y rhaglen deledu, Dechrau Canu Dechrau Canmol, a ddarlledwyd ar y 15fed o Dachwedd eleni o Gapel Jerusalem, yn meddu ar lawer o’r rinweddau a nodwyd gan Phylip yn ei rhagair. Y gwahaniaeth amlycaf y tro hwn ydoedd bod bron yr holl eitemau â chysylltiad cryf naill ai gyda’r ardal neu’r tri doethur enwog. Efallai nad oedd pawb yn gwybod eu rhannau’n berffaith neu’n gyfarwydd iawn a’r emynau , hyd yn oed yn y galeri lle’n draddodiadol dylai pawb bod yn sicr o’r gwaith ( fe wnaeth Phylip nodi hyn yn gwrtais yn ystod yr “egwyl”answyddogol a gafwyd oherwydd tostrwydd i un o’r gynulleidfa). Er hyn roedd y canu o safon uchel, wedi bodloni Aled Madog yr arweinydd ac yn sicr mewn pedwar llais.


Hyderaf fod cyfraniad Cymdeithas Hanes Resolfen, ac yn enwedig ymdrechion diflino Phylip Jones wrth hyrwyddo hanes a chadw gwaith y tri doethur yn fyw, wedi chwarae rhan yn llwyddiant y rhaglen.


Trefor Jones


(For translation of article see Trefor Jones)